introducere

9 aprilie 2006
Reviste de istorie din Oradea

În ultimul deceniu ?i jum?tate s-a produs un reviriment al presei de specialitate din domeniul istoriei, dar ?i culturale, datorit? interesului sporit al cititorului pentru trecutul na?ional, îndeosebi pentru istoria contemporan? (din 1918 pân? ast?zi). Numai în Oradea, spre pild?, au ap?rut trei periodice noi, în care au fost publicate sute de studii ?i articole, fiind reconstituite pagini inedite din istoria na?ional? ?i local?, unele în interpret?ri actuale. Pentru a facilita accesul la informa?ii, fie ?i sumare, în leg?tur? cu acestea, facem câteva aprecieri, înso?ite de invita?ia de a fi parcurse, pentru a beneficia de con?inutul lor ideatic ?i documentar.
Revista Cele trei Cri?uri a fost reeditat?, în luna martie 1990 (primul num?r), de c?tre dr. Viorel Faur ?i un colectiv redac?ional în frunte cu poetul ?i gazetarul Miron Blaga. Este vorba de cea de doua serie a revistei (prima a fost tip?rit? de colonelul Bacaloglu între cele dou? r?zboaie mondiale), care a avut forma de ziar. De?i cu profil de revist? de cultur?, totu?i în paginile sale istoria a ocupat un loc important.
Din anul 2000 (lunile aprilie-iunie) a ap?rut, trimestrial, o nou? serie (cea de-a treia) a revistei Cele trei Cri?uri, în format de carte ?i în condi?ii geografice deosebite. Director al acestei serii este Antonio Faur, iar redactor -?ef Miron Blaga ?i secretar de redac?ie Viorel Faur. Revista are redactori pentru istorie, literatur?, art? ?i actualitate cultural?. Ea con?ine, preponderent, materiale de istorie na?ional? ?i local?, publicate în condi?ii ?tiin?ifice, cu note ?i comentarii de subsol. Recent a ap?rut num?rul 1-3 pe acest an al revistei, care atest? stadiul în care s-a ajuns cu editarea acestui important periodic, inclus în Bibliografia istoric? general? a României (de realizarea c?reia se ocup? un grup de cercet?tori de la Institutul de Istorie „George Bari?iu” din Cluj-Napoca).
În anul 1992, sub egida sec?iei din Oradea a Institutului de Istorie ?i Teorie Militar? a ap?rut la Oradea periodicul Cetatea Bihariei, avându-l ca director pe Viorel Faur. Prima serie, sub form? de ziar, a fost editat? pân? în anul 1994, când ?i-a încetat apari?ia. În anul 2004 a ap?rut cea de a doua serie a revistei Cetatea Bihariei, sub conducerea lui Antonio Faur (ca redactor ?ef) ?i Constantin Mo?incat (ca secretar de redac?ie). Revista este sub form? de carte ?i con?ine studii, cu prioritate de istorie militar?. Are colaboratori din ?ar?, îndeosebi de la Bucure?ti, Pite?ti ?i Constan?a. Atrag aten?ia, mai ales, articolele despre epoca contemporan? (atât cele de istorie militar?, cât ?i cele care se refer? la sovietizarea României, teroarea comunist? din anii 1946-1954 ?i serviciile secrete, personalit??i politice etc). ?i din aceast? revist? a ap?rut primul num?r pe acest an.
Un alt periodic de dat? recent? este Revista bihorean? de istorie, primul num?r al acesteia ap?rând în 2003, pân? acum v?zând lumina tiparului 4 numere, cel de-al cincilea aflându-se sub tipar.
Redactor ?ef al periodicului este Radu Milian. Din colectivul de redac?ie mai fac parte Antonio Faur (responsabil ?tiin?ific), Elisaveta Ro?u (inspector de specialitate, responsabil cu partea metodic?), Augustin ??r?u (ca redactor) ?i al?ii. Revista a fost solicitat?, cum era ?i firesc, de c?tre profesorii de istorie, fiind pentru ei o lectur? necesar? ?i o tribun? de afirmare. 

Tags:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X